Banner Contact Page

quy trình hồ sơ chương trình start-up visa canada

Quy trình xử lý hồ sơ chương trình Thị thực Khởi nghiệp (Start-up Visa) ở thời điểm hiện tại dự kiến sẽ mất khoảng từ 8 đến 9 tháng. Đương đơn thành công sẽ nhận được Thị thực định cư ngay lập tức và có thể đựơc cấp quốc tịch Canada sau 1640 ngày (trong vòng 6 năm) sống ở Canada

quy trình hồ sơchương trình start-up visa

trung bình 1 ~ 2 tuần

Ký Biên bản ghi nhớ (MOU)để HLG đánh giá sơ bộ

trung bình 4 ~ 6 tuần

Ký hợp đồng và xây dựng kế hoạch kinh doanh Start up. Chuyển tiền đầu tư vào doanh nghiệp Start-Up tại tài khoản phong tỏa

 

Nộp hồ sơ Work Permit vào CIC

trung bình 1 ~ 2 tuần

NHẬN WORK PERMIT
50% tiền đầu tư được chuyển vào doanh nghiệp Start-up

trung bình 2 ~ 4 tuần

Nộp hồ sơ xin thường trú nhân tại CIC

trung bình 5 ~ 6 tháng

NHẬN THƯỜNG TRÚ NHÂN (PR) 50% tiền đầu tư được chuyển vào doanh nghiệp Start-up

được cấp quốc tịch trong

vòng 6 năm sống ở Canada

Banner Contact Page

quy trình hồ sơ chương trình eb-5

Banner Contact Page