Chương trình đầu tư cấp thẻ thường trú nhân cộng hòa síp là gì?

Chương trình đầu tư cấp thẻ thường trú nhân Cộng hòa Síp (“PR”) là chương trình cấp PR vĩnh viễn để có quyền cư trú hợp pháp vô thời hạn tại Síp cho các nhà đầu tư và người phụ thuộc đủ điều kiện.