Có thể sử dụng nguồn tiền đầu tư được ủy quyền từ bạn bè hoặc người thân không?