I-526 APPROVAL LÀ GÌ?

I-526 Approval: “Thư chấp thuận mẫu đơn I-526” từ Bộ Di trú Mỹ. Mẫu đơn I-526 được nộp chung với các hồ sơ đi kèm khác (dự án, chứng minh nguồn gốc tiền đầu tư, giấy tờ nhân thân v.v) của các nhà đầu tư nước ngoài muốn định cư tại Mỹ, đặc biệt là diện EB-5.