I-829 APPROVAL LÀ GÌ?

I-829 Approval: “Thư chấp thuận mẫu đơn I-829” từ Bộ Di trú Mỹ, dành cho những người đang giữ Thẻ xanh có điều kiện muốn nhận được Thẻ xanh vĩnh viễn. Mẫu đơn I-829 được nộp chung với các hồ sơ đi kèm, chủ yếu là về việc chứng minh khoản đầu tư EB-5 đã tạo ra được ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người định cư hợp pháp ở Mỹ. Mẫu đơn I-829 được thảo trong vòng trước 90 ngày trước khi kết thúc thời hạn 02 năm của Thẻ xanh có điều kiện.