công dân châu Âu|đầu tư định cư châu Âu|hộ chiếu thứ hai|nhập quốc tịch Cyprus|sinh sống và làm việc châu Âu