du-an-xu-ly-nuoc-thai-trong-khai-thac-dau-da-phien

du-an-xu-ly-nuoc-thai-trong-khai-thac-dau-da-phien

Dự án “xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong khai thác dầu đá phiến” của Trung tâm Khuyến khích Đầu tư Great Southwest tại Austin, Texas

Dự án “xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong khai thác dầu đá phiến” của Trung tâm Khuyến khích Đầu tư Great Southwest tại Austin, Texas

Share:
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *