Ai đủ điều kiện được bao gồm trong hồ sơ định cư với tư cách là người phụ thuộc?