Các đương đơn có được trợ cấp y tế và hưởng quyền lợi về mặt giáo dục hay bất kỳ lợi ích xã hội nào khác với tư cách là một cư dân Pháp hay không?